Archeobotanika II.-Pylová analýza

04. 04. 2011 | † 16. 08. 2019 | kód autora: luQ

Pylová analýza – příklad Tišic

-          Prostorová reprezentativnost pylového spadu. Pokud bylo zdrojové místo pylu otevřené, nezakryté dřevinami, může reprezentovat širší okolí zkoumaného bodu a naopak, v případě uzavření prostoru sedimentace může také odrážet jen nejužší okolí místa odběru vzorku.

-          D. Dreslerová a P. Pokorný (2004) (článek v arl rozhledech – znát ke ZK! – závěry, nejběžnější rostliny v určitých dobách) zjistili výzkumem pravěkého osídlení v okolí zaniklého jezera v Tišicích ve středních Čechách: - kvantifikace informací a následné přímé srovnání arl a pyloanalytických dat ukázaly překva....

-          Pylový záznam z vrtu v jezeře se ukázal překvapivě lokální. Autoři studie došli k závěru, že korelace pylových a arl dat je optimální pokud bereme v úvahu arl situaci v okruhu do 1 km od vrtu.

-          Důležitým závěrem je konstatování, že zatímco kvantita arl pramenů se v čase příliš nezvyšuje, v pylovém diagramu je pozorovatelný progresivní vývoj. Postupný nárůst odrazu antropogenních aktivit akceleruje mezi mladší pozdní dobou bronzovou a halštatským obdobím. Toto zjištění je možné nejlépe vysvětlit dlouhodobým kumulativním vlivem lidské činnosti na vegetaci.

 

 

-          Pylová analýza je schopna zachytit vegetaci v regionálním a lokálním měřítku jaká byla aktuální vegetace určité dob...

....

-          Reprezentativita pylového spadu.

-          GIS modelování.

 

 

Melisopalynologie

-          determinace pylových zrn ze zbytků medu

-          v archeologii je často med zdrojem pylu v jímkách

 

 

 

-          článek (ZK): Olšina na bahně u Hradce Králové – Beneš, Pokorný – AR 53 (2001) 481-498

-          spočítali relativní hustotu osídlení na 4 okresech, v jejímž středu leží Olšina na bahně

 

-          habr (carpinus betulus) – na ZK – habr je dobře schopen odolávat tlaku lesní pastvy i oklestu a je proto považován za dřevinu favorizovanou tímto typem hospodaření

 

 

 

Fytolity

-          Mikroskopické minerální útvary, které se vytváří v některých pletivech řady rostlinných druhů.

-          Chemické složení křemičitý, šťavelan vápenatý, uhličitan vápenatý.

-          Využití v archeobotanice a paleoekologii vysoká odolnost SIO2 = dlouhodobě přetrvávají v půdě, podle jejich velikosti a tvaru lze určit taxononomickou příslušnost.

-          Velké množství rostl. druhů.

-          Nejčastěji křemičité struktury (opalů, řidčeji kalcium – oxalátové struktury).

-          Ukládají se uvnitř nebo vně buněk.

-          Přetrvávají i po rozkladu rostliny.

-          Tvar specifický pro daný druh a danou část rostliny (list, plod..).

-          Pro determinaci je potřeba (rychlý rozklad organického materiálu x fytolity se zachovávají).

-          Inkrustovány mohou být specifické typy buněk či jejich částí, nebo celé soubory buněk (například epidermis), a to buď jejich vnitřky, buněčné stěny, nebo obojí..

-          Očekávaný přínos fytolitové analýzy je možnost detektovat tehdejší praktiky při zacházení s rostlinným materiálem a rekonstruovat typy vegetačního pokryvu v okolí sudovaných sídel.

-          Častým typem zkoumaného objektu je zde např. obilnice, tj, destruovaný pozůstatek sila, jehož výplní..

 

Analýza RMZ z Hierakonpolisu naleziště 43: fytolity a škrob

Škrob ze zubů a z obsahu žaludku (A. Fahmy)


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.