Právo a smluvní archeologie

21. 06. 2011 | † 16. 08. 2019 | kód autora: luQ

PRÁVO A SMLUVNÍ ARCHEOLOGIE

 Právní úprava provádění archeologických výzkumů je zakotvena vetřetí části zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
, ve znění pozdějších předpisů - §§ 21 a násl. 
 
§ 21 - kdo a za jakých podmínek je oprávněn provádět archeologické výzkumy
§ 22 - úprava průběhu vlastního archeologického výzkumu
 
§ 22 odst. 1 - AÚ AVČR a oprávněné organizace jsou povinny uzavřít dohodu (smlouvu) s
vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti o podmínkách AE výzkumu ...
  → předpokládá trojstrannost dohody? Zjevně se jedná o vztah dvou subjektů, vlastník
(stavebník) na jedné a organizace provádějící výzkum na straně druhé;
 
§ 22 odst. 2 - o hrazení nákladů AE výzkumu
    od novely zákona č. 242/1992 Sb. upraveno následně: 
    je-li stavebníkem právnická osoba, hradí náklady výzkumu vždy;
    →  je-li stavebníkem  fyzická osoba, hradí tyto náklady pouze tehdy, pokud potřeba
    provést výzkum vznikla v souvislosti s jejím podnikáním
;
    → v ostatních případech hradí náklady organizace provádějící AE výzkum;
K tomu  judikát NS ČR  čj. 32 Odo 765/2004 z 29. 9. 2004 (Varhaník J. 2005, AR
LVII/1, 209-211).
 
 Obecně ke smlouvám:
Smlouva (dohoda) je právní úkon směřující k úpravě vztahů mezi smluvními subjekty. 
→ smlouva - subjekty, předmět (cíl, pro který se uzavírá - koupě zboží, poskytování služeb,
provedení díla, zprostředkování ...), obsah  (práva a povinnosti stran vymezené
smlouvou a zákonem); 
→ právní úprava - v občanskoprávních vztazích rozdílná úprava v občanském a obchodním
zákoníku (ochrana "nepodnikatelů", zásada "smluvní volnosti);
→ smluvní volnost - možnost odchýlit se od ustanovení zákona, pokud to zákon výslovně
nezakazuje a pokud takové jednání není v rozporu se zákonem (§ 2/3 ob...

.... zák., § 263
obch. zák.); není "bezbřehá" - dobré mravy, poctivý obchodní styk atd.;
→ forma smlouvy - soukromoprávní normy upřednostňují obsah smlouvy oproti její formě,
zde upravené typy smluv většinou nevyžadují písemnou formu, samozřejmě příp.
lepším důkazním prostředkem je písemná podoba smlouvy;         

Dohoda (smlouva) o provedení archeologického výzkumu
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, sice ukládá povinnost AE organizaci
uzavřít se stavebníkem dohodu o provedení výzkumu, blíže ji však nespecifikuje ani neurčuje
právní normu, která by takový typ dohody upravovala.
 
Právní normy přicházející v úvahu pro úpravu dohody o provedení AE výzkumu:
→ A) zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník - konkr. smlouva o dílo (§§ 536-565 );
→ B) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - také smlouva o dílo (§§ 631-656), 
hlavně § 51 - tzv. nepojmenované (inominátní) smlouvy;
 
ad A) obchodní zákoník upravuje (mimo jiné) závazkové vztahy mezi podnikateli při jejich
         podnikatelské činnosti; 
         → § 261 - určení subjektů, jejichž vzájemné závazkové vztahy se řídí ust. obch. zák.;
             § 262 - možnost volby použít ust. obch. zák. pro jiné subjekty;
            Oproti občanskému zákoníku je obchodní zák. "přísnější" z hlediska např.
            odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti, ve výši úroků z prodlení,
            při náhradě škody atd. Důvodem je ekonomicky silnější postavení podnikatelských
            subjektů, požadavek na jistotu věřitele závazkového vztahu, tvrdší dopad důsledku
            neplnění dlužníka apod.
                Organizace provádějící AE výzkum sice nejsou podnikatelskými subjekty (zák. č.
            20/1987 Sb. však jejich právní formu nepředepisuje), jejich smluvní partneři ovšem v
            naprosté většině ano. Podle § 262/1 tedy lze ve smlouvě ujednat, že se tento vztah
            bude řídit obchodním zákoníkem. Toto ujednání musí mít písemnou formu - § 262/2. 
            Smlouva o dílo - §§ 536 - 565
Zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla, objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení. 
  → forma - není předepsaná písemná, lze ji však určitě doporučit;
  → cena (§ 536/1) - buď dohodnuta, nebo alespoň ve smlouvě stanoven způsob jejího
určení;
  → dílo (§ 536/2) - ... oprava nebo úprava stavby nebo její části; 
       ... hmotně zachycený výsledek jiné  činnosti - např. výzkumná zpráva; 
 

ad B) občanský zákoník - jeho vztah k obchodnímu je vztahem obecného a speciálního -
         občanský upravuje obecně občanskoprávní vztahy, obchodní vztahy související s
         podnikáním;
        Smlouva o dílo - §§ 631 - 651 
        Obsahově stejná úprava v obchodním zákoníku, ovšem přichází v úvahu pouze
        pro fyzické a právnické osoby, které nejsou podnikateli, tedy např. při dohodě o
        provedení AE výzkumu mezi oprávněnou organizací a fyzickou osobou.
 
  Smlouva dle § 51 občanského zákoníku - inominátní
 →  strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není v zákonu zvláště upravena,
ovšem za podmínky, že nebude odporovat obsahu nebo účelu zákona;
Proč ano:
→ jedná se o soukromoprávní vztah        
nepodnikatelský subjekt (or...


.... provádějící výzkum) neuzavírá smlouvu podle
obchodního zákoníku - provádění AE výzkumů většinou nelze pokládat za
podnikatelskou činnost;
S tím je ovšem spojena problematická skutečnost, kdy stavebník v naprosté většině
podnikatelem je a nutnost provést výzkum je spojena s jeho podnikatelskou činností
(viz pasáž úhrada nákladů AE výzkumu). Je tedy otázkou, zda nedochází k určité
nerovnováze v právní ochraně podnikatele stejné jako ekonomicky slabšího subjektu.
 
 
   
            

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2020 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.